นาย อดิศักดิ์ ทองอารีย์
ปลัด เทศบาลตำบลลำปางหลวง
นักบริหารงานเทศบาล 8