วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำปางหลวง

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

"เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ โดยให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาธิบาล"