Wed, 05/04/20 21:07

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์    (One Tumbon One Product)

                สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)    ของตำบลลำปางหลวงมีด้วยกันหลายชิ้นด้วยกันโดยแต่ละชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นความภาคภูมิใจของชาวลำปางหลวงอย่างมากและผลิตภัณฑ์ที่ชาวลำปางหลวงได้ผลิตขึ้นยังสามารถที่จะทำเงินให้กับชาวบ้านได้เป็นลำเป็นสัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่อื่นซึ่งสินค้าของตำบลลำปางหลวงยังเหมาะสมที่จะจับจ่ายไปฝากบรรดาญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี

 

     สินค้า OTOP ในตำบลลำปางหลวง