นายอดุลย์ กันธิดา
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง

นายปรีดา นิลคำ
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญมา บุญเรือง
รองนายกเทศมนตรี 

 
 

 

 
นายชาติอาชาไนย เทพา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
นายประสงค์ จันทร์ทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี