แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำปางหลวง
แผนการดำเนินงานปี 53
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงานปี 54
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปี 52
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลลำปางหลวง
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555)
ปกแผนสามปี
ส่วนที่ 1-4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)
ปกแผนสามปี
ส่วนที่ 1-4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)

ส่วนที่ 1-6
ส่วนที่ 5