ข้อมูลทั่วไป


         
ที่ตั้ง

        สำนักงานเทศบาล
ตำบลลำปางหลงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11 บ. จามเทวี. ลำปางหลวง อ. เกาะคา จ. ลำปาง ห่างจาก
        
ที่ว่าการอำเภอเกาะคาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1034 ( ถนนสายเกาะคา-ห้างฉัตร )    เป้นระยะทาง
         
ประมาณ 5 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้คือ

  ทิศเหนือ 

  ติดต่อกับตำบลปงยางคกอ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

  ทิศใต้   

  ติดต่อกับตำบลท่าผาอำเภอเกาะคา จ. ลำปาง

  ทิศตะวันออก 

  ติดต่อกับตำบลชมพู ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ. ลำปาง

  ทิศตะวันตก  

  ติดต่อกับตำบลใหม่พัฒนาตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จ. ลำปาง


         
พื้นที่

         
ตำบลลำปางหลวงมีพื้นที่รวมประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ18,303 ไร่ หรือพื้นที่ประมาณร้อยละ
         5.08
ของพื้นที่ของอำเภอ

          
ภูมิประเทศ

         
สภาพพื้นที่ต. ลำปางหลวง โดยทั่วไปเป็นที่ราบ พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียง จากทิศเหนือไปทางทิศใต้  และ
         
เป็นดินร่วนอินทรีย์วัตถุต่ำ เหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชหมุนเวียน เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง
                      
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่
                             -
แหล่งน้ำ : ภายในตำบล มีห้วยสายสำคัญไหลผ่านจำนวน 4 สายคือ ลำห้วยแม่เถาวัลย์ ลำห้วย
                                               
แม่แก้ ลำห้วยแม่ตาลและลำห้วยแม่เฮือง
                             -
แหล่งท่องเที่ยว : ภายในพื้นที่ตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่   วัดพระธาตุลำปางหลวง
                                                         
ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านลำปางหลวง

          
จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้านคือ

         
หมู่ 1 บ้านลำปางหลวง
         
หมู่ 2 บ้านลำปางหลวงใต้
         
หมู่ 3 บ้านป่าเหียง
         
หมู่ 4 บ้านนางเหลียว
         
หมู่ 5 บ้านจู้ด
         
หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ
         
หมู่ 7 บ้านลอมศรีป้อ
         
หมู่ 8 บ้านกองหาญ
         
หมู่ 9 บ้านม้าใต้
         
หมู่ 10 บ้านจู้ดทุ่ง                  
         
หมู่ 11 บ้านจามเทวี
         
หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง
           
หมู่ 13 บ้านม้ากลาง


          
ประชากร     ประชากรปัจจุบัน (ปี 2551) ตำบลลำปางหลวง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,844 คน เป็นชาย 4,778 คน เป็นหญิง 5,066 คน จำนวนครัวเรือน 3,123 ครัวเรือน
.................................................................................................................................................................................................................................