กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการตรวจ