การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคตง.ฯ พ.ศ.2544
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ปีงบประมาณ 2553
ระดับองค์กร (เทศบาลตาบลลาปางหลวง)
แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
แบบ ปอ.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
แบบ ปอ.1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
แบบ ปย. 1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง)
สำนักปลัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

 

กองคลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

 

กองช่าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
แบบติดตาม-ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน
ชุดที่ 3 ด้านอื่นๆ