การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปี 2561
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 61
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 61